Kardiyoloji Uzmanı Hekimler - Kilis

Kilis ilinde 4 Kardiyoloji Uzmanı Hekim bulundu.Fazıl Arısoy

Kilis Devlet Hastanesi - Merkez / Kilis


Mahmut Arslan

Kilis Devlet Hastanesi - Merkez / Kilis


Sami Akdem

Kilis Devlet Hastanesi - Merkez / Kilis


Servet Batıt

Kilis Devlet Hastanesi - Merkez / Kilis